ددټیپمبو

ددټیپمبو

96提示梳子特色图片
  • 96提示梳子
  • 96提示梳子
  • 96提示梳子

لنډمعلومات:

دکینګفشر96فلیکسمقناطیسيپارټیکلپروسسریابایوسپرینټلهQiagen公司څخهدپروټینونواوDNAمقناطیسيجلاکولولپارهټیپکمپیوټ。


دمسولتوكات

دمسولټاګونه

شتونیهدرمتىي,ټیټپابند,طبيطبپولییروپولینڅخهوړړويفي。
دکینیکرر™flex™اوتانسرههمونوفریهدارونهلیاریکاینشویاوازمولشوی。
لهورجینپولیپولینڅخهویکوی;دمولډډوسشېولواجنټانسابیرتىمهراسنیدل。
DNase / RNaseاوPyroonوړیا

برینه.

مازي

ځانګړیګړیول

رنګ

PCS / BAG.

更新/案例

PC /案例

a-kftc-9-n

پیپی

96.

پاک

2

50.

100.


  • تېر:
  • بل:

  • خپلپیغامسلتیولةاوموستهواستوی

    مسولوینيه.